Algemene voorwaarden

House of Bratz is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68298536 en is gevestigd aan de Willemskade 16B (3016 DL) te Rotterdam.

Artikel 1 Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. House of Bratz is de eenmanszaak van S. Dahou. Onder House of Bratz wordt tevens verstaan de daarin werkzame gecertificeerde medici of door House of Bratz ingehuurde derden.
 3. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Cliënt: de Opdrachtgever die een behandelingsovereenkomst aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten aan Cliënt aanbiedt, hierna: House of Bratz.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Cliënt tot het verrichten van Behandelingen door House of Bratz.
 7. Behandelingen: de behandelingen die House of Bratz aanbiedt zijn filler- en botoxbehandelingen almede behandelingen ten behoeve van huidverbetering.
 8. Opdracht: de uitvoering van de behandelovereenkomst door House of Bratz terzake van de door de klant aangevraagde behandeling(en).
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot behandeling waartoe Cliënt opdracht heeft gegeven aan House of Bratz.
 10. Website: de website, die House of Bratz gebruikt is https://www.houseofbratz.nl.
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van House of Bratz, elke overeenkomst tussen House of Bratz en Cliënt en op elke dienst en/of product dat door House of Bratz wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met House of Bratz, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal House of Bratz aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van House of Bratz is gepubliceerd zodat Cliënt deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met House of Bratz is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Cliënt.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
Artikel 3 Het aanbod
 1. Alle door House of Bratz gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door House of Bratz gemaakte offertes zijn vrijblijvend. House of Bratz is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft House of Bratz het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor House of Bratz gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen House of Bratz niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).
 4. Levertijden in offertes van House of Bratz zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht House of Bratz niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 7. House of Bratz heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst weigeren. Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.
 8. Indien meerdere Opdrachtgevers en/of Cliënten samen een opdracht plaatsen waardoor een overeenkomst tot stand komt dan wel meerdere opdrachten worden samengevoegd waardoor een overeenkomst tot stand komt, dan is iedereen van de afzonderlijke Cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een opdracht aan House of Bratz geeft voor het uitvoeren van een of meerdere behandelingen tot het verrichten van cosmetische handelingen.
 2. Cliënt kan slechts een behandelovereenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Cliënt
  1. De leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
  2. Voorafgaand aan de behandelovereenkomst duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de behandeling, kosten van de behandeling en wijze van betaling en de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen, tijdstip van behandeling;
  3. Ingeval van begeleiding, opvang en/of bereikbaarheid, Cliënt de instructies opvolgt.
  4. Op de hoogte is van de contactpersoon bij House of Bratz ingeval van complicaties, en direct contact opneemt zoals besproken tijdens de instructies.
  5. Het behandelingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld (anamneseformulier);
  6. Alle vragen over de behandeling gesteld en beantwoord zijn.
 3. House of Bratz is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door House of Bratz aan Cliënt.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden.
 6. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 7. Tijdens de intake is Opdrachtgever verplicht om de gegevens van de contactpersoon op te geven alsmede diens bereikbaarheid.
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
 1. House of Bratz zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is House of Bratz niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor House of Bratz, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. House of Bratz is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
Artikel 6 Wijzigen van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. House of Bratz is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal House of Bratz Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meerwerkzaamheden.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij House of Bratz de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is House of Bratz gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
Artikel 7 Nakoming van de overeenkomst
 1. House of Bratz kan de overeenkomst schorsen indien Opdrachtgever en/of Cliënt het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, niet meewerkt of geen of onvoldoende informatie heeft verstrekt waardoor House of Bratz geen aanvang kan maken met de uitvoering van de behandelingen.
 2. Indien de aanvang, voortgang of uitvoering van de behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld sprake is van een doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door House of Bratz of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft House of Bratz recht op een redelijke verlenging van de behandeling op te starten, uit te voeren of afronden. House of Bratz is nimmer gehouden tot het voldoen van enige schadevergoeding aan opdrachtgever en/of Cliënt ten gevolge van de vertraging.
 3. Zowel Opdrachtgever als House of Bratz kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is House of Bratz nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. House of Bratz is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
Artikel 8 Annulering afspraak
 1. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of waarbij Cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden bij Opdrachtgever en/of Cliënt in rekening gebracht.
 2. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van House of Bratz als leidend.
 3. House of Bratz zal ingeval van opzegging van de afspraak door Opdrachtgever en/of Cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de koste van opzegging zoveel mogelijk te beperken
Artikel 9 Verplichtingen House of Bratz
 1. De artsen van House of Bratz kunnen bij de behandeling gebruik maken van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen die geregistreerd zijn.
 2. Indien Opdrachtgever en/of Cliënt verzoekt om een second opinion, is House of Bratz verplicht om dit verzoek op te volgen. House of Bratz zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Opdrachtgever en/of Cliënt.
 3. De behandelend artsen van House of Bratz handelen conform de op hen rustende zorgplichten van een goed opdrachtnemer, alsmede de eisen en richtlijnen die conform de professionele standaard van de beroepsgroep gelden.
 4. House of Bratz houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de Cliënt. Hierin worden gegevens verzamelt over onder meer evt. medicatiegebruik, de uitgevoerde behandeling(en), resultaten, klachten en overige relevante informatie.
Artikel 10 Verplichtingen cliënt
 1. Opdrachtgever en/of Cliënt is verplicht mee te werken op eerste verzoek van House of Bratz.
 2. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de behandeling, dient dit vooraf besproken te worden met de desbetreffende arts.
 3. Cliënt dient zo spoedig mogelijk House of Bratz te informeren indien Cliënt een reeds geplande afspraak niet kan nakomen.
Artikel 11 Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen zijn voor particulieren inclusief btw. De getoonde prijzen dienen op locatie van House of Bratz bij voorkeur per Pin betaald te worden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is House of Bratz gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 4. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te voldoen, alvorens House of Bratz met haar dienstverlening aanvangt.
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens per pin te voldoen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden indien en voor zover House of Bratz uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven. In welk geval het openstaande bedrag per factuur binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald dient te zijn.
Artikel 12 Incassobeleid
 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal House of Bratz zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien House of Bratz meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 13 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 14 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. House of Bratz gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal House of Bratz de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@houseofbratz.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van House of Bratz verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever House of Bratz tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien House of Bratz op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
Artikel 15 Opschorting
 1. House of Bratz heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. House of Bratz is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. House of Bratz is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
Artikel 16 Overmacht
 1. House of Bratz is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van House of Bratz wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van House of Bratz, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan House of Bratz zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking),
  (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van House of Bratz buiten haar invloedssfeer vallen (voorzien en onvoorzien) die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan één maand, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
Artikel 17 Beperking van aansprakelijkheid
 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van behandelingen door House of Bratz leidt tot aansprakelijkheid van House of Bratz, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten.
 2. House of Bratz is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door House of Bratz geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van House of Bratz per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. House of Bratz is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. House of Bratz is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. House of Bratz staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens House of Bratz verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. House of Bratz sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van House of Bratz vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij House of Bratz binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
Artikel 18 Geheimhouding
 1. House of Bratz en Opdrachtgever/Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt worden er geen gegevens van Cliënt aan Opdrachtgever verstrekt.
 2. Indien House of Bratz of Opdrachtgever en/of Cliënt op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en House of Bratz zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is House of Bratz niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3.  De geheimhoudingsverplichting leggen House of Bratz en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
Artikel 19 Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van House of Bratz berusten uitsluitend bij House of Bratz en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van House of Bratz rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van House of Bratz. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door House of Bratz opgeleverde zaken, dient House of Bratz expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van House of Bratz rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. House of Bratz is gerechtigd om de beelden die zij gemaakt heeft van Cliënten, welke een behandeling hebben ondergaan, op haar website en/of social media kanalen plaatsen ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit met (voorafgaande) expliciete toestemming van de Cliënt.
Artikel 20 Vrijwaring en juistheid van informatie
 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan House of Bratz verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart House of Bratz van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart House of Bratz voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan House of Bratz verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 21 Klachten
 1. Indien Opdrachtgever en/of Cliënt niet tevreden is over de dienstverlening, de totstandkoming en/of uitvoering van de behandelingsovereenkomst van House of Bratz is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@houseofbratz.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil House of Bratz de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. House of Bratz zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Opdrachtgever en/of Cliënt een klacht indienen bij het klachtenportaal Zorg. Dat kan via info@klachtenportaalzorg.nl of via het digitale klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl.
 5. In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor klachtenbehandeling en geschiloplossing.
Artikel 22 Toepasselijk recht
 1. Op de rechtsverhouding tussen House of Bratz en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. House of Bratz kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen House of Bratz en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam.
Scroll naar boven