Privacy reglement

Dit is de privacyverklaring van House of Bratz. In dit document wordt uitgelegd hoe House of Bratz omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht House of Bratz de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking

Bij het verlenen van de diensten van House of Bratz worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met House of Bratz bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.houseofbratz.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, of indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doelen.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van House of Bratz, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het e-mailadres op de website, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst

Categorieën persoonsgegevens

House of Bratz verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Indien van toepassing, kunnen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, zoals bijzonderheden over medicijnengebruik van de patiënt.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (I) een overeenkomst met u aan te gaan, en (II) deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die House of Bratz biedt, waaronder tevens verstaan het uitvoeren van de cosmetische behandelingen kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door House of Bratz verwerkt worden, hebben ten doel om:

Bewaartermijn

De door House of Bratz verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Verwerking door derden

House of Bratz deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden die persoonsgegevens (kunnen) verwerken zijn:

Beveiliging van Persoonsgegevens

House of Bratz neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website

Door het gebruiken van onze website, https://www.houseofbratz.nl stem je in met deze disclaimer. House of Bratz behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website daarover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. House of Bratz aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Schade ten gevolge van eventueel onjuiste informatie valt buiten de aansprakelijkheid van House of Bratz. Alle teksten op https://www.houseofbratz.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van House of Bratz.

Ondanks onze intentie om geen gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar, kan dit toch voorkomen. We raden ouders/vertegenwoordigers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren). Indien wij zonder toestemming gegevens over minderjarigen verzamelen, kunt u contact opnemen met ons via https://www.houseofbratz.nl en zullen we deze gegevens verwijderen.

House of Bratz is gerechtigd om foto’s en video’s te maken van haar dienstverlening en deze beelden zowel online als offline te publiceren. Voor het publiceren van deze beelden wordt eerst schriftelijk toestemming gevraagd aan de betrokkene(n).

Cookieverklaring

House of Bratz maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag House of Bratz cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De cookies die House of Bratz gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van House of Bratz worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat House of Bratz informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via https://www.houseofbratz.nl.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop House of Bratz met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via info@houseofbratz.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt House of Bratz u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. House of Bratz zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

House of Bratz kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

Scroll naar boven